ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 a Drivingcamp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2072 Zsámbék, drivingcamp út 1., Cg.13-10-041330, adószám: 23103513-2-13; a továbbiakban "drivingcamp") által a 2072 Zsámbék, drivingcamp út 1. (Zsámbék 090/8 helyrajzi szám) alatti ingatlanon létesített és üzemeltetett közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai tanpálya (a továbbiakban "Tanpálya") és az ehhez kapcsolódó központ (parkoló, fogadóépület, rendezvényterület, a továbbiakban együttesen "Központ", Tanpálya és Központ a továbbiakban "Komplexum") tekintetében harmadik személyek (a továbbiakban "Ügyfél", drivingcamp és Ügyfél a továbbiakban együttesen "Felek") részére nyújtott közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai tréning, illetve egyéb szolgáltatások igénybevételére létrejött egyedi szerződések tartalmának meghatározása céljából.
 
1.    A szerződés létrejött
 
1.1    Amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a Komplexummal érintett szolgáltatások igénybevételére irányuló egyedi szerződés létrejöttéhez a Felek írásbeli szerződéses nyilatkozata szükséges. Felek megállapodásának legalább az érintett szolgáltatások körének, az igénybevétel tervezett időpontjának és az Ügyfél által fizetendő ellenértékének a meghatározására ki kell terjednie.
1.2 A Komplexum használatával kapcsolatos egyedi szerződéskötési ajánlat írásbeliség hiányában is megtettnek tekintendő, amennyiben az Ügyfél a drivingcamp honlapján (www.drivingcamp.hu) található webes felhasználói felületet kitöltésével és az adatok elküldésével a foglalás iránti szándékát a drivingcamp számára jelzi (elektronikus úton történő szerződéskötés). Az Ügyfél rendelésének a drivingcamp honlapján történő leadása során lehetősége nyílik a magyar, az angol, a német, valamint az orosz nyelv egyikének választására. Az egyedi szerződés nyelvének elektronikus úton történő szerződéskötés esetén az Ügyfél által a rendelés leadása pillanatában kiválasztott nyelv minősül. A webes felhasználói felület kitöltése során (a megrendelés elküldése, azaz a szerződési jognyilatkozat megtétele előtt) az Ügyfélnek lehetősége nyílik bármely általa hibásan bevitt adat módosítására az internetes felületen történő visszalépések útján. (A szerződéskötésre irányuló írásbeli ajánlat közlése, vagy webes felhasználói felületet kitöltése és elküldése, illetve az írásbeli megrendelőlap leadása a továbbiakban együttesen "Megrendelés").
1.3    A Komplexum használatával kapcsolatos egyedi szerződés az Ügyfél Megrendelésének írásbeli elfogadása hiányában abban az esetben is létrejön, ha a drivingcamp az Ügyfél által a Megrendelés során megadott email-címre megküldött egyszerű elektronikus üzenetével az Ügyfél részére a Megrendeléssel egyező tartalommal visszaigazolja a Megrendelést (azaz ezen visszaigazolás az Ügyfél számára hozzáférhetővé válik). Az elektronikus úton történő szerződéskötés, illetve az email útján történő visszaigazolás eredményeként létrejövő megállapodás nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az elektronikus úton történő szerződéskötés eredményeként létrejövő megállapodást a drivingcamp rögzíti, és visszaigazoló üzenetével azt az Ügyfél részére hozzáférhetővé teszi.
1.4    A jelen ÁSZF rendelkezéseitől való eltérés, illetve az Ügyfél által alkalmazott bármely ÁSZF alkalmazása ugyanakkor minden esetben a Felek külön egyedi írásbeli, vagy elektronikus úton létrejövő megállapodását igényli.
1.5 Mind az Ügyfél, mind a drivingcamp szerződés megkötésére vonatkozó ajánlata tekintetében nem jelenti az ajánlat elfogadását az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozat, ha az bármely akár lényeges kérdésnek nem minősülő, azt nem érintő kiegészítő, vagy eltérő feltételt tartalmaz. Felek az ajánlataik elfogadásának lehetőségét kifejezetten az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozzák.
1.6    Az Ügyfél a Megrendeléshez a megtételtől számított 15 napig kötve marad. A kézbesítés, illetve megtekintés időpontjától függetlenül a Megrendelés tartalmának visszaigazolásával a Komplexum használatára irányuló egyedi szerződés abban az esetben is létrejön, ha a drivingcamp a visszaigazoló írásbeli, vagy email üzenetét az ajánlati kötöttség utolsó napján elküldi az Ügyfél ajánlatában megjelölt postai, telefax, vagy elektronikus email címére.
1.7 Elektronikus szerződési jognyilatkozat esetén a drivingcamp nem köteles az Ügyfél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A visszaigazolás az Ügyfélre irányadó ajánlati kötöttség időtartama alatt bármikor megtehető. Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, a drivingcamp a fogyasztó szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja.
1.8 Ha a Megrendelést fogyasztó tette meg, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának a joga. A visszavonás jogának fogyasztó általi gyakorlása a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
1.9    Amennyiben a drivingcamp visszaigazolásának tartalma eltér a Megrendelés tartalmától, úgy azt (az eltérés mértékétől függetlenül) úgy kell tekinteni, mint egy újabb szerződéses ajánlatot, amelyhez a drivingcamp ezen ajánlat megtételétől számított 15 napig kötve marad. A kézbesítés, illetve megtekintés időpontjától függetlenül ezen újabb ajánlat tartalmának egyező (írásbeli, vagy email útján megtett) visszaigazolásával az egyedi szerződés abban az esetben is létrejön, ha az Ügyfél visszaigazoló írásbeli, vagy email üzenetét az ajánlati kötöttség utolsó napján elküldi a drivingcamp ellenajánlatában megjelölt postai, telefax, vagy elektronikus címére.
1.10    A jelen ÁSZF által kifejezetten szabályozott esetektől eltekintve amennyiben az egyedi szerződés létrejött, egyik fél sem jogosult lényeges, vagy lényegesnek nem minősülő feltételekkel azt egyoldalúan kiegészíteni, vagy az egyedi szerződést egyébként módosítani.
1.11    Amennyiben az egyedi szerződés szerint a Komplexummal érintett szolgáltatásokat ténylegesen több természetes személy venné igénybe, ez nem érinti azon körülményt, miszerint az egyedi szerződés kizárólag a drivingcamp, illetve a Megrendelés és visszaigazolás szerint megrendelőként fellépő természetes személy vagy egyéb jogalany között jött létre, és az egyéb résztvevő személyek a szolgáltatásokat a drivingcamp-től saját nevükben követelni, vagy a drivingcamppel szemben egyéb igényt érvényesíteni (ide nem értve a jogszabályokból eredő törvényes igényeket) nem jogosultak.
1.12 Az egyedi szerződés időtartama az abban meghatározott szolgáltatások teljesítésével szűnik meg.
2    Díjazási-, fizetési feltételek

2.1    Amennyiben a Megrendelés, illetve az egyedi szerződés ettől kifejezetten eltérő megállapítást nem tartalmaz, a Megrendelés szerinti, azaz a szerződéses ellenérték nettó árnak tekintendő, amelyek után a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ügyfelet terhelő általános forgalmi adó külön felszámításra kerül.
2.2 Fogyasztó Ügyféllel távollévők között, vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a Megrendelésben feltüntetett árak már szükségszerűen tartalmazzák az általános forgalmi adót, kivéve, ha a Megrendelés tartalma ezzel kifejezetten ellentétes információt tartalmaz és megjelöli, hogy az adott összegen felül az általános forgalmi adó az általános, 27%-os mértékben az ellenszolgáltatás részeként felszámításra kerül.
2.3    Eltérő megállapodás hiányában a szerződés tárgyát képező szolgáltatások ellenértékére a drivingcamp honlapján a Megrendelés közlésének napján irányadó díjtételek érvényesek. Ezen díjtételek magukban foglalják a drivingcamp által vállalt szolgáltatások nyújtásával összefüggő valamennyi költséget és díjat (Komplexum szükséges mértékű használatának ellenértéke, instruktorok díjazása, víz-, és elektromos áram díja, de ide nem értve az esetleges catering jellegű szolgáltatásokkal kapcsolatos díjat).
2.4    Eltérő megállapodás hiányában az Ügyfél köteles az egyedi szerződés létrejöttét követő 15 napon belül a bruttó szerződéses ellenérték 50%-át előleg jogcímén, a fennmaradó teljes bruttó ellenértéket pedig lekésőbb a szolgáltatások igénybevételét követő 8 napon belül a drivingcamp részére pénztári befizetéssel vagy banki átutalással megfizetni.
2.5    Az ellenérték Komplexum használatát megelőzően esedékessé váló részének megfizetése a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultság felfüggesztő feltétele.
2.6    Amennyiben az Ügyfél a drivingcamp honlapján (www.drivingcamp.hu) található webes felhasználói felületet kitöltésével és az adatok elküldésével jelzi foglalás iránti szándékát a drivingcamp számára, lehetőség nyílik a szerződéses díj közvetlen bankkártyás megfizetésére is. A szolgáltatás megrendelése és a rendelés visszaigazolása után a drivingcamp honlapja az Ügyfelet az Unicredit Bank Zrt. fizetőoldalára irányítja, ahol az Unicredit Bank Zrt. közreműködésével és titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül az Ügyfél egyedi döntése alapján fizetheti a szerződéses díjat közvetlenül bankkártyájával is. Az Ügyfél ezen szándékát a fizetési mód kiválasztásánál a "fizetés bankkártyával" feliratra kattintással fejezi ki, majd ezt követően az Ügyfél az Unicredit Bank Zrt. fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) köteles a sikeres tranzakció érdekében megadni. Az Unicredit Bank Zrt. a dombornyomott VISA és MasterCard, Visa Electron és MasterCard Electronic (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el az Unicredit Bank Zrt., amennyiben annak használatát az adott kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Az Unicredit Bank Zrt. fizetőoldalán lebonyolított fizetési tranzakcióval, illetve egyébként az Unicredit Bank Zrt. magatartásával, közreműködésével, illetve adatkezelésével összefüggésben a drivingcamp felelősséget nem vállal.
2.7    Az ellenérték (előleg) a drivingcamp visszaigazolásban megjelölt bankszámláján történő jóváírással, vagy a pénztárba történő megfizetéssel, a jóváírás/megfizetés napján minősül teljesítettnek. Az adott összeg teljesítésének napjával a drivingcamp 5 napon belül kiállítja és az Ügyfél számára (a Megrendelés során megadott adatok alapulvételével) megküldi a vonatkozó előlegszámlát. A végszámla az adott szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg kerül kiállításra és megküldésre.
2.8    Amennyiben a szerződés létrejötte és a szolgáltatások igénybevételének időpontja között legalább 6 hónapos időtartam telik el és ezen időtartam alatt a drivingcamp-nél (a honlapján közzétett adatok tanúsága szerint) a szerződés létrejöttekor irányadó állapotokhoz képest (bármely okból) általános áremelésre kerül sor, úgy a drivingcamp jogosult az adott szolgáltatásra alkalmazott áremelés mértékével, legfeljebb azonban 10-%-kal megemelt összegű díjat érvényesíteni az Ügyféllel szemben a driving camp által még nem teljesített szolgáltatások tekintetében. Fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult az áremelés közlését követő 15 napon belül az egyedi szerződés nem teljesített részétől írásbeli nyilatkozatával elállni. Ilyen esetben az előlegként teljesített (azaz szolgáltatásnyújtással még nem ellentételezett) ellenérték – kamatmentesen az Ügyfélnek az elállást követő 30 napon belül visszajár.
2.9    Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy (I)    az Ügyfél ellenérték megfizetésére irányuló kötelezettségét nem érinti, ha az Ügyfél bármely (a drivingcampnek nem felróható) okból az adott időpontban a szolgáltatások igénybevétele céljából nem jelenik meg és/vagy az adott szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi igénybe, vagy a megkezdett tréninget korábban befejezi;
(II)    amennyiben az Ügyfél bármely fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a drivingcamp jogosult további határidő tűzése nélkül írásbeli nyilatkozatával a létrejött szerződés nem teljesített, vagy annak a késedelemmel érintett részétől elállni és ezzel együtt az elmaradt szolgáltatások egyedi szerződésben meghatározott nettó ellenértékének 90%-át az Ügyféltől meghiúsulási kötbér címén követelni;
2.10    Késedelmes fizetés esetén a késedelembe esés napjától a késedelemmel érintett naptári félév első napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett jegybanki alapkamat 8%-kal emelt mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra, amennyiben a szolgáltatás ellenértéke HUF-ban lett megállapítva, egyéb esetben a késedelmi kamat mértéke egységesen évi 10%.
2.11    A törvényben rögzített igényeket nem korlátozva, azokon felül az Ügyfél fizetési késedelme esetén a drivingcamp fizetési felszólításonként 40,-- EUR + Áfa összegű ügyintézés díjat jogosult, de nem köteles felszámítani az Ügyfélnek. Az ügyintézési díj EUR-ban fizetendő.

2.12   Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén: a reklamáció benyújtásának módja és feltételei, beleértve az online vitarendezési platformra mutató link az EU 524/2013 rendelet szerint ( https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false )


3.    Részvételi feltételek
 
3.1    A Komplexum (ide nem értve a Komplexum nyilvánosság számára nyitva álló részeit, pl. recepció, fogadótér) területére történő belépés kizárólag az egyedi szerződésben a szolgáltatások igénybevételére rögzített időpontban és a szolgáltatásokhoz szükségszerűen kapcsolódó idő tartamban lehetséges.
3.2    Az Ügyfél a szolgáltatások tényleges igénybevevőit nyilvános felhívás útján nem toborozhatja, illetve nem jogosult haszonszerzés céljából (pl. tovább értékesítés) a szolgáltatások tényleges igénybevevőitől a szolgáltatások igénybevételére tekintettel ellenértéket követelni. A Komplexum a használatára vonatkozó jogosultságot tovább engedélyezni, vagy átruházni nem lehetséges (ide nem értve a 3.3 pont szerinti kijelölési jogosultságot).
3.3    Amennyiben nem az Ügyfél a szolgáltatások tényleges igénybevevője, az Ügyfél a szolgáltatások tervezett kezdő időpontját legalább 8 munkanappal megelőzően köteles bejelenteni a drivingcamp számára a Tanpályával összefüggésben lefoglalt szolgáltatásokat ténylegesen igénybe venni szándékozó természetes személyek nevét, illetve azon személygépjárművek számát, amelyekkel a vendégek parkolni kívánnak a Komplexum területén. A drivingcamp fenntartja magának a jogot, hogy a Komplexum területére csak az Ügyfeleknek, a bejelentett személyek, illetve bejelentett létszámú gépjárművek részére biztosítson bejutást.
3.4 Közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai szolgáltatások tényleges igénybevételére kizárólag azon természetes személyek jogosultak, akik az 1. sz. mellékletként csatolt résztvevői nyilatkozatot (a továbbiakban "Résztvevői Nyilatkozat") aláírják és a drivingcamppel szemben vállalják az abban foglalt feltételeket. Résztvevői nyilatkozat hiányában a részvétel megtagadható, és a drivingcamp jogosult az adott személlyel érintett szolgáltatás tekintetében a 2.9 (II) pontja szerint eljárni.
4.    Szolgáltatások módosítása és lemondása
 
4.1    Amennyiben az Ügyfél az egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatások körét és/vagy időpontját módosítani kívánja, az Felek külön megállapodását igényli, illetve ilyen esetben a drivingcamp (hozzájárulása esetén) jogosult résztvevőnként 15,-- EUR + Áfa összegű ügyintézési/átfoglalási díjat érvényesíteni az Ügyféllel szemben. A drivingcamp hozzájárulását jogosult bármikor külön indokolás nélkül megtagadni.
4.2    Ha az adott szolgáltatás nyújtása az egyedi szerződésben meghatározott időpontban a szerződés létrejöttének időpontjában előre nem látható okból (pl. természeti katasztrófa, Komplexum és/vagy a Tanpálya berendezéseinek meghibásodása, károsodása, extrém időjárás, jegesedés) nem, vagy csak a drivingcamp-től el nem várható mértékben elnehezült körülmények között, vagy egyébként a Komplexum vagy a résztvevők biztonságát veszélyeztető módon lehetséges, drivingcamp fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételének előzetesen megállapított időpontját (vagy a tréning során felmerült rendkívüli esemény esetén az elmaradt szolgáltatások nyújtásának az időpontját), külön indokolással ellátott írásbeli, vagy email útján továbbított, vagy a résztvevőkkel a helyszínen szóban közölt nyilatkozatával elhalassza, illetve a szolgáltatások igénybevételét az egyéb részvevők és a Tanpálya biztonsága érdekében felfüggessze. A fenti esetekben az Ügyfél a drivingcamp-pel szemben a halasztás, felfüggesztés miatt kártérítési jellegű vagy egyéb igényt nem érvényesíthet.
4.3    A 4.2 pont szerinti esetben a drivingcamp köteles az Ügyfél javára a szolgáltatások nyújtásának eredeti időpontjától számított 90 napon belüli időtartamban legalább 3 pótidőpontot javasolni, és a javasolt időpontok közül az Ügyfél jogosult 10 munkanapon belül kiválasztani az elmaradt szolgáltatások nyújtásának újabb időpontját, vagy jogosult az időpontokat visszautasítani. Nyilatkozattétel elmulasztása esetén a választás joga a drivingcamp-et illeti meg. Amennyiben az Ügyfél a javasolt időpontokat határidőben írásban visszautasítja, a drivingcamp köteles - lehetőség szerint az Ügyfél igényeinek figyelembe vételével a fenti időszakon belül - további 3 időpontot javasolni. Az időpontokkal kapcsolatban az Ügyfél köteles 10 napon belül írásban nyilatkozni, hogy a javasolt újabb időpontok közül melyik kerül elfogadásra. A határidőben megtett írásbeli elfogadó nyilatkozat elmulasztása esetén a választás joga a drivingcamp-et illeti meg.
4.4    Amennyiben a drivingcamp és a fogyasztónak minősülő Ügyfél között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. rendelet hatálya alá tartozó távollevők között, vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés jön létre, a fogyasztónak minősülő Ügyfelet az egyedi szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül gyakorolható elállási, illetve - ha a szolgáltatás nyújtását már az Ügyfél adott határnapra vonatkozó Megrendelése alapján addigra az adott határnapon megkezdték - felmondási jog illeti meg.
4.4.1 A fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási, illetve felmondási jogát elállásra, illetve felmondásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, különösen a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltése és drivingcampnek a 9.13. pontban rögzített valamely elérhetőségére történő eljuttatása útján gyakorolhatja. A fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási, illetve felmondási joga határidőben érvényesítettnek tekintendő, amennyiben írásbeli nyilatkozatát a drivingcamp részére a 9.13. pontban rögzített valamely elérhetőségre fenti határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztónak minősülő Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy az őt megillető elállási jogot a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 22.§-nak (az ÁSZF jelen pontjában is részletezett) rendelkezéseivel összhangban gyakorolta.
4.4.2 Elállás, illetve felmondás esetén a drivingcamp a fogyasztónak minősülő Ügyfél által kifizetett és visszajáró összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő tizennégy napon belül (kamatmentesen) visszatéríti.
4.4.3 A fogyasztónak minősülő Ügyfél az egyedi szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján köteles megtéríteni a drivingcamp által az elállás/felmondás közléséig teljesített szolgáltatásainak arányos díját, ha a drivingcamp az egyedi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül az Ügyfél nyilatkozata alapján a Megrendelés szerinti napon már megkezdte a szerződés teljesítését és az Ügyfél csak a teljesítés megkezdését követően gyakorolta felmondási jogát.
4.4.4 A fogyasztónak minősülő Ügyfél tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás a drivingcamp általi teljes mértékű teljesítését követően feltéve, hogy az adott szolgáltatás teljesítése legkorábban az Ügyfél által előzetesen kért/közölt időpontban és nem azt megelőzően történt.                                                                                                         4.4.5. Az egyértelműség kedvéért kiemelésre kerül, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4.4 pont szerinti elállási jogát olyan esetben, ha a szerződésben/megrendelésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

5    Szolgáltatások
 
5.1    Közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai jellegű szolgáltatások
5.1.1    A közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai jellegű szolgáltatások leírását a www.drivingcamp.hu internetes oldal tartalmazza. Az adott típusú tréning tartalmával kapcsolatban a Megrendelésben, illetve honlapon a Megrendelés megtételekor közzétett információk az irányadóak.
5.1.2    A közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai jellegű szolgáltatásokat Megrendelés időpontjában a honlapon közzétett jellemzőkkel, illetve egy közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai pályától általában elvárható szakmai és műszaki színvonalon nyújtja az Ügyfél részére.
5.1.3    A szolgáltatások egyedi szerződésben foglalt időtartama magában foglalja a Tanpálya használatán túl a Tanpálya használatát megelőző instruktori tájékoztatót és elméleti képzést is.
5.1.4 Amennyiben az egyedi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, az Ügyfél a közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai jellegű szolgáltatásokat az Ügyfél által biztosított gépjármű használatával veszi igénybe. Csak olyan gépjármű vehető igénybe, amelynek használatára az adott résztvevő jogosultnak tekinthető és a kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik.
5.1.5    Amennyiben az Ügyfél a Tanpályát 20.000 kg össztömeget meghaladó, vagy speciális rendeltetésű gépjárművel kívánja igénybe venni, az Felek külön írásbeli megállapodását igényli. Az Ügyfél köteles ilyen igényét a Megrendeléssel egyidejűleg jelezni, ellenkezően a szolgáltatások igénybevételét a drivingcamp megtagadhatja, és jogosult a 2.9 (II) pont szerint eljárni.
5.1.6    A közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai jellegű szolgáltatások tekintetében létrejött szerződés alapján az Ügyfél jogosult a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a Komplexum területén elhelyezkedő fogadóépület Ügyfelek részére nyitva tartott részeinek (recepció, földszinti bemutatótér, étterem, földszinti mellékhelyiségek) rendeltetésszerű használatára. A fogadóépületben található oktatótermek, irodák, bemutató termek, illetve a Komplexum területén elhelyezkedő rendezvényterület használata kizárólag a kiszolgáló területek igénybevételére irányadó megállapodás alapján, vagy a drivingcamp írásbeli engedélyével lehetséges.
5.2    A kiszolgáló területen nyújtott szolgáltatások
5.2.1    A kiszolgáló területek (fogadóépület és rendezvényterület) alaprajzát www.drivingcamp.hu internetes oldal tartalmazza.
5.2.2    A kiszolgáló területen nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos egyedi megállapodás esetén az Ügyfél az egyedi megállapodás szerinti területeket jogosult az egyedi megállapodásban megjelölt időtartamban és rendeltetés szerint igénybe venni. Amennyiben felek megállapodása területek használatának egész napra történő átengedéséről rendelkezik, és Felek megállapodásából más nem következik az Ügyfél az érintett területek használatára 8:30-tól 16:00-ig jogosult. Eltérő megállapodás hiányában a fogadóépületben található helyiségek használatának rendeltetése vezetéstechnikai jellegű ismeretek oktatása és a Tanpálya használatával kapcsolatos tapasztalatok értékelése, illetve a drivingcamp külön írásbeli hozzájárulásával a rendezvényterület esetén zártkörű (belső) rendezvény megtartása.
5.2.3    A használatba vett területeket az Ügyfél rendeltetésszerűen, azok állagát kímélve jogosult használni. A helyiségekben található berendezések használatára az Ügyfél abban az esetben jogosult, ha ezzel kapcsolatos igényét a Megrendelésben jelezte. Az drivingcamp, vagy az általa megbízott személyek mindenkor jogosultak az Ügyfél tevékenységének szükségtelen megzavarása nélkül az időleges használatba bocsátott területekre belépni, illetve a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződés rendelkezéseinek megtartását ellenőrizni.
5.2.4    A kiszolgáló területen nyújtott szolgáltatások tekintetében a drivingcamp kiszolgáló, vagy oktató személyzetet (ide nem értve az instruktorok által vezetett elméleti oktatást), illetve catering jellegű szolgáltatásokat biztosítani nem köteles. A kiszolgáló területek használata során az Ügyfél úgy használja a területeket, hogy az megfeleljen a törvényi, illetve hatósági előírásoknak.
5.2.5    A használatba vett kiszolgáló területeket használatának pontos céljáról és a várható programról (létszámról) az Ügyfél előzetesen írásban köteles a drivingcampet értesíteni. Ideiglenes építményeket létesíteni (pl. színpad építése) csak a drivingcamp előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges.
5.2.6    A fogadóépületben működő étterem kizárólagosságot élvez a Komplexummal kapcsolatos catering jellegű szolgáltatások tekintetében. Az étteremmel, illetve a catering jellegű szolgáltatásokkal összefüggésben az Ügyfél egyedi döntése alapján közvetlenül lép jogviszonyba a szolgáltatóval, és a szolgáltató magtartásáért a drivingcamp az Ügyfél felé felelősséget nem vállal. A fogadóépület konyhatechnológiájának és a kiszolgáló létesítmények igénybevételére a kizárólagosságot élvező catering szolgáltatón kívül más szolgáltató nem jogosult.
5.2.7    A Komplexum területén a drivingcamp előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nincsen lehetőség ételt, italt, vagy egyéb termékeket (póló, ajándéktárgyak stb.) árusítani, illetve ellenérték felszámítása nélkül a résztvevőknek kínálni.
5.2.8    Amennyiben a drivingcamp a területek rendeltetésellenes használatát, vagy a területek használatával kapcsolatban az Ügyfél kötelezettségeinek megsértését észleli, (különösen a Komplexum berendezései tekintetében szándékos károkozás, váratlan baleset stb.), jogosult a területek további használatát megtiltani. Ilyen esetben az Ügyfél az egyedi szerződésben rögzített díj csökkentésére és/vagy visszatérítésére nem jogosult, illetve az Ügyfelet ezzel kapcsolatban semmiféle egyéb igény vagy követelés nem illeti meg.
5.2.9    A kiszolgáló területek használatát követően, az Ügyfél köteles az eredeti állapotot helyreállítani, ide nem értve a rendeltetésszerű használatból eredő takarítási munkálatok elvégzését. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása a szerződés szerinti befejezési időpontjában (a használatra az egyedi szerződésben megállapított időtartam végén) az elváltozás jellegére tekintettel nem lehetséges, vagy ezen kötelezettségét az Ügyfél elmulasztja, azt a használatot követően az Ügyfél költségére az drivingcamp végzi, vagy végezteti el.
5.2.10    Amennyiben a kiszolgáló területek használatát az Ügyfél az egyedi szerződésben meghatározott időpontban nem hagyja abba (területeket nem üríti ki), vagy ezen időpontig a fogadóépület/rendezvényterület eredeti állapotát nem állítja helyre, a használat szerződésszerű megszűntetéséig (ide értve az eredeti állapot helyreállítását is) az Ügyfél megkezdett óránként az eredeti használat óradíja kétszeresének megfelelő mértékű pótíjat köteles megfizetni a drivingcamp számára. Amennyiben ilyen jellegű díj a szerződésben külön nem került meghatározásra a használati díj összege nettó 100,-- EUR / megkezdett óra. Az átengedett területeken maradt tárgyakat a drivingcamp jogosult az ügyfél költségére és kockázatára elszállíttatni, és 30 napos tárolást követően megsemmisíteni.
5.2.11    A drivingcamp a használattal érintett kiszolgáló területek őrzésére nem köteles, az ezen területekre az Ügyfél által bevitt tárgyakért, megsemmisülésükért, vagy rongálódásukért a drivingcamp felelősséget nem vállal (ide nem értve a drivingcamp közreműködői által szándékosan okozott kárt).
6    Biztosítás
 
6.1    Jelen biztosítási rendelkezések nem érintik az Ügyfél egyedi szerződésben vállalt kötelezettségeit és a drivingcamp-re semminemű, az egyedi és általános szerződéses feltételek egyéb pontjaiban meghatározotton túli kötelezettséget nem rónak.
6.2    drivingcamp felelősségbiztosítása
6.2.1    A drivingcamp a Fogadóépülettel, illetve Tanpályával kapcsolatos tevékenysége (vezetéstechnikai oktatás, oktatópálya üzemeltetés) tekintetében szokásosan biztosítható kockázatokra és feltételek mellett felelősségbiztosítással rendelkezik.
6.2.2    Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a drivingcampet minden olyan eseményről, amely a drivingcamp kártérítési felelősségét kiválthatja, azaz amely biztosítási eseménynek minősülhet, valamint – amennyiben szükséges – köteles együttműködni a drivingcamppel a biztosításból eredő jogainak fenntartása és gyakorlása érdekében.
6.3    drivingcamp vagyonbiztosítása
6.3.1    Az Ügyfél felelősségének és bármely az egyedi szerződésből vagy bármely jogszabályból eredő kötelezettségének korlátozása nélkül, valamint anélkül, hogy ezáltal a drivingcamp bármilyen további felelősséget vállalna az Ügyféllel szemben a drivingcamp rögzíti, hogy a Komplexummal összefüggésben vagyonbiztosítással rendelkezik. 6.3.2    Az Ügyfél köteles a drivingcamp első felszólítására kifizetni bármely – az Ügyfél érdekkörében keletkező igényből/követelésből eredő és a biztosítási szerződés alapján felmerült - önrészt vagy bármely más igényből/követelésből, illetve az ezekhez az önrészhez kapcsolódóan eredő összeget, amelyre a biztosító társaság tart igényt.
6.4    A kiszolgáló területen nyújtott szolgáltatások esetén a drivingcamp fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben a használat jellege, időtartama vagy a részvevők nagy száma indokolja – az Ügyféltől rendezvényszervezői és/vagy bérlői felelősségbiztosítás megkötését követelje legalább 30.000 EUR fedezeti értékkel. A drivingcamp ezen igényének bejelentését követően az Ügyfél jogosult az egyedi szerződéstől a bejelentést követő 15 napon belül közölt írásbeli nyilatkozatával további jogkövetkezmények nélkül elállni. Elállás hiányában az Ügyfél köteles legkésőbb a terület használatának kezdő időpontját öt munkanappal megelőzően bemutatni a drivingcamp számára a megfelelő biztosítási kötvényt eredeti példányban. Ennek elmulasztása esetén a drivingcamp jogosult a 2.8 (ii) alpont szerinti jogkövetkezményeket alkalmazni.
7    Hibás teljesítés
 
7.1    A szolgáltatások színvonalával, vagy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos panaszokat, illetve a drivingcamp által nyújtott szolgáltatások esetleges hibáit az Ügyfél köteles felismerést követően haladéktalanul, lehetőleg még a helyszínen az instruktoroknak, illetve a jelenlévő egyéb személyzetnek legkésőbb azonban az adott szolgáltatás igénybevételétől számított 48 órán belül a drivingcamp részére írásban vagy email útján jelezni. A fogyasztónak minősülő Ügyfélnek a hiba felfedezésétől számított két hónap áll rendelkezésére a hiba a drivingcamp részére késedelem nélkül történő közlésére. Amennyiben az Ügyfél az irányadó bejelentési határidőt elmulasztja, vagy késedelmesen teljesíti, a szolgáltatások esetleges hibájával összefüggésben igényérvényesítésre nem jogosult.
7.2   A szolgáltatások hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kellékszavatossági jogokat érvényesíthet.
7.3  A szolgáltatások hibája esetén az Ügyfél választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági igény teljesítése lehetetlen vagy az adott szolgáltatás tekintetében nem értelmezhető, illetve a drivingcamp számára más kellékszavatossági igénnyel összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Az Ügyfél a hiba tartamával és mértékével arányosan jogosult a szerződéses ellenérték megfelelő csökkentésére, illetve a jogszabály által lehetővé tett esetekben az egyedi szerződéstől történő elállásra a drivingcamp hiba elhárítására történő írásbeli felhívását követően, amennyiben a drivingcamp a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, illetve ennek a szolgáltatás tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére tekintettel megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit figyelembe véve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az Ügyfélnek jogában áll egyik kellékszavatossági igényről a másikra történő áttérés, ennek költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a drivingcamp okot adott, kivéve, ha a választott kellékszavatossági igény teljesítése lehetetlen vagy nem értelmezhető.
7.4    A drivingcamp hibás teljesítéséből, vagy egyébként a drivingcamp szerződésszegéséből eredő (kártérítési és egyéb) igények a teljesítés időpontjától számított a fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetén hat hónap, a fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetén két év alatt évülnek el. Fogyasztó esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a drivingcamp teljesítését követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
7.5 A drivingcamp a szerződéses jogviszonyok alapján általa nyújtott szolgáltatásokért – az esetleges kötelező jogszabályi előírásokon túl - nem vállal külön szerződéses jótállást.

8    Felelősség
 
8.1    Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Komplexum speciális rendeltetésű berendezéseinek használata (dinamikus rántópad, játszótér modul, körpálya modul, lejtős hajtűkanyar és pipa modul), illetve ezen szolgáltatások gépjárművel történő igénybevétele, illetve egyébként a Tanpálya gépjárművel történő használata fokozott veszéllyel járó tevékenységnek (veszélyes üzem) minősül, amely tevékenység folytatójának az Ügyfél tekintendő.
8.2    A törvényes felelősség szabályok érintése nélkül az Ügyfél vagy közreműködői által a Komplexum, vagy berendezései tekintetében (ide értve a reklámhordozó felületeket és szervezeteket is) okozott kárt az Ügyfél köteles megtéríteni a drivingcamp részére. Az Ügyfél fokozott veszéllyel járó tevékenységével okozati összefüggésben álló kártérítési kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha igazolja, hogy a károsodást olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a szolgáltatások gépjárművel történő igénybevételének körén kívül esik. Ügyfél a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a fentiek szerinti feltételek mellett helytállni köteles a drivingcamppel szemben mindazon személyek magtartásáért is, akik részére a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét az Ügyfél biztosította.
8.3    A Komplexum, vagy berendezései és egyéb létesítmények károsodásáról az Ügyfél köteles a drivingcamp-et haladéktalanul tájékoztatni.
8.4    Tekintettel arra, hogy a Komplexum és különösen a Tanpálya használata saját felelősségre és egyéni kockázatra történik, a szolgáltatások nyújtásával és teljesítésével kapcsolatban a drivingcamp felelősségét (közreműködőire is kiterjedő hatállyal) a jogszabályok által elismert legteljesebb mértékben kizárja. Amennyiben az Ügyfél ezen felelősségkorlátozás mellőzésével kívánja a szolgáltatásokat igénybe venni, az a Felek módosított ellenérték mértékére is kiterjedő külön írásbeli megállapodását igényli.
8.5    Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a 8.4 pont szerinti felelősségkorlátozást valamennyi résztvevő a Résztvevői Nyilatkozattal tudomásul vegye, megértse és elfogadja. Amennyiben ezen felelősségkorlátozás – bármely okból – a részvevő és drivingcamp viszonyában nem alkalmazható, úgy az Ügyfél köteles a drivingcampet ezzel kapcsolatban a felmerült károsodás és költségek tekintetében mentesíteni és a drivingcampet saját felróható magatartásától függetlenül olyan helyzetbe hozni, mintha az adott résztvevő a felelősségkorlátozást elfogadta volna.
9    Egyéb rendelkezések
 
9.1    A Komplexum használata során az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy mindazon a Komplexumot akár közlekedésbiztonsági akár rendezvényszervezési céllal használó személyek, akik részére a Komplexum használatát és/vagy a rendezvényen való részvétel lehetőségét az Ügyfél biztosította a Tanpályára irányadó, 3. sz. mellékletként csatolt Házirend, illetve a jelen ÁSZF mindenkor aktuális rendelkezéseit megismerjék és hogy felelősség terhelje ezen személyeket a drivingcamp felé a Házirend, illetve a jelen ÁSZF esetleges megsértéséért. Ügyfél köteles a drivingcamp-nek minden olyan a Tanpályában és a kapcsolódó létesítményekben keletkezett kárt megtéríteni, amelyet az Ügyfél, vagy közreműködői magatartása miatt következett be. Az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a szolgáltatások nyújtásának időtartama alatt a Komplexum Ügyfél által használt részében bekövetkező károkat nem a fenti személyek okozták.
9.2    Amennyiben az egyedi szerződés több alkalommal teljesítendő szolgáltatások tekintetében jön létre, adott Fél jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni, ha a másik Fél az egyedi szerződés szerinti bármely lényeges kötelezettségét írásbeli felszólítást, illetve legalább 15 napos póthatáridő tűzését követően sem teljesíti az egyedi szerződés (ide értve a jelen ÁSZF-et is) rendelkezései szerint.
9.2.1    Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételére a drivingcamp 9.2 pont szerinti megszüntető nyilatkozatára tekintettel elmarad, úgy az adott és elmaradt szolgáltatásra eső nettó díj 90-%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles az Ügyfél a megszűnés időpontjában a drivingcamp számára megfizetni.
9.3    A Komplexum területére behozott értéktárgyak eltűnéséért, megsemmisüléséért, illetve károsodásáért a drivingcampet felelősség nem terheli.
9.4    Az egyedi szerződés módosítása érvényességéhez legalább olyan formai követelményeket igényel, amilyen formában az egyedi szerződés létrejött. Mindez vonatkozik a formai követelmények megváltoztatására is.
9.5    A jelen ÁSZF és a Házirend módosítására a drivingcamp a Komplexum kihasználtságának, illetve biztonságának fokozása érdekében korlátozás nélkül jogosult. A módosításról a drivingcamp köteles az Ügyfelet írásban értesíteni. Az Ügyfél az értesítés átvételét követő 15 napon belül jogosult az egyedi szerződés még nem teljesített részétől írásbeli nyilatkozatával további indokolás nélkül elállni, ilyen esetben a már megfizetett ellenérték azon része, amelyekre eső szolgáltatás elmaradt, az Ügyfél részére – kamatmentesen – visszajár. Határidőben megtett elállás hiányában az elállásra irányadó határidő utolsó napját követő munkanaptól az Ügyfél és a drivingcamp viszonyában a módosított tartalmú ÁSZF rendelkezései irányadóak.
9.6    Amennyiben az Ügyfél írásban ettől kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a szolgáltatások igénybevételéről, illetve a Tanpályán megtartott esetleges rendezvényekről a drivingcamp jogosult hang- film és fotófelvételeket készíteni, és azokat, illetve az Ügyfél cégnevét, logóját az egyedi szerződés teljesítését követően is esetleges díjfizetési kötelezettség nélkül a Tanpályához kapcsolódóan hirdetési és értékesítési tevékenysége során, illetve referenciára történő hivatkozásként kereskedelmi céllal belföldön és külföldön is használni, nyilvánosságra hozni, többszörözni, terjeszteni, illetve az interneten közzétenni.
9.7    Az Ügyfél személyes adatainak kezelésére a drivingcamp honlapján közzétett mindenkori adatvédelmi szabályzat rendelkezései az irányadóak, illetve a drivingcamp jogosult az Ügyfél, illetve a résztvevők személyes adatait az egyedi szerződés teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben tárolni és kezelni. Az Ügyfél által megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása a drivingcampnél minden esetben megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az drivingcamp az Ügyfél adatait bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem továbbítja kivéve, ha ez az egyedi szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). A drivingcamp munkatársai, partnerei és szolgáltatói szintén titoktartási kötelezettséggel tartoznak. A drivingcamp jogosult az Ügyfelet az egyedi szerződés létrejöttét vagy teljesítését követően az Ügyfél igényeinek legteljesebb kielégítése céljából közvetlenül megkeresni és az Ügyfelet a drivingcamp rendezvényeiről, illetve legújabb ajánlatairól tájékoztatni.
9.8    Felek az egyedi szerződés tartalmaként, valamint annak előkészítése, és teljesítése során birtokukba jutó, bizalmas információkat üzleti titokként kezelik és azokat – a másik fél írásos engedélye nélkül – harmadik fél részére nem teszik megismerhetővé, illetve hozzáférhetővé.
9.9    Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy az nem érinti az egyedi szerződés egészének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezések helyére olyan más, érvényes rendelkezéseknek kell hatályba lépniük, amelyek szelleme és célja a Felek eredeti akaratának fegyelembe vétele mellett legjobban megfelel. Az érvénytelen rendelkezések helyettesítése tekintetében a Feleket szerződéskötési kötelezettség terheli.
9.10    Bármely értesítés akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor azt kézhez veszik, vagy a kézhezvételt elutasítják, és azt tértivevény, vagy a kézbesítő átvételi nyomtatványa, illetve a telefax, vagy email visszaigazoló üzenete tanúsítja. Felek megállapodnak abban, hogy a fentiek szerinti címre postai úton továbbított küldemény a feladást követő 5. napon abban az esetben is kézbesítettnek tekinthető, ha az a másik féltől a "nem kereste", "ismeretlen címzett" vagy "elköltözött" stb. jelzéssel érkezik vissza. Ezen rendelkezés az egyedi szerződés megszűnését követően is hatályban marad.
9.11    A jelen ÁSZF és az egyedi szerződés Felek teljes megállapodását tartalmazza. Az egyedi szerződésnek nem válik tartalmává az olyan szokás, amelyben Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Ugyanígy nem válik a szerződés tartalmává minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.
9.12 A drivingcamp magatartási kódex, különösen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt nem áll.
9.13  A drivingcamp elérhetőségei a következők:
székhely: 2072 Zsámbék, drivingcamp út 1.;
levelezési cím: 2072 Zsámbék, drivingcamp út 1.;
elektronikus levelezési cím: [email protected];
a drivingcamp weblapjának internetes címe: www.drivingcamp.hu;
telefonos elérhetőség: + 36 23 565 530.

 10. Panaszkezelés

10.1 Az Ügyfélnek mind szóban mind írásban lehetősége van az általa igénybevett szolgáltatással összefüggő panaszának megtételére a drivingcamp 9.13 pontban részletezett elérhetőségeinek valamelyikén keresztül. A szolgáltatások színvonalával, vagy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szóbeli panaszokat, illetve a drivingcamp által nyújtott szolgáltatások esetleges hibáival kapcsolatos szóbeli panaszokat melyeket az Ügyfél haladéktalanul, lehetőleg még a helyszínen az instruktorok, illetve a jelenlévő egyéb személyzeten keresztül a drivingcamp tudomására hoz, a drivingcamp azonnal megvizsgálja, valamint szükség és lehetőség szerint orvosolja. Ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél a panasz azonnali kezelésével nem ért egyet, a drivingcamp a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel melynek másolati példánya a fogyasztónak minősülő Ügyfélnek helyben átadásra kerül. A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával, email útján, vagy írásban közölt panasz esetén, vagy egyéb esetben ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása, valamint orvoslása nem lehetséges, illetve ha a panasz a drivingcamp álláspontja szerint nem megalapozott, a drivingcamp a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a panasz a drivingcamp általi érdemi megválaszolása mellett a fogyasztónak minősülő Ügyfelét harminc napon belül tájékoztatja.
10.2 Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfélnek jogában áll a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi címen érhetők el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
10.3 A drivingcamp székhelye szerint békéltető testület elérhetőségei:
Pest Megyei Békéltető Testület
Székhely, cím: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszám: (1)-474-7921
Fax szám: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: [email protected]