Hogyan foglaljon

Adatvédelem

A DRIVINGCAMP HUNGARY ZRT.
ADATKEZELÉSI tájékoztatója
 
1.A Tájékoztató célja
1.1.A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse és bemutassa a Drivingcamp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1., cégjegyzékszám: 13-10-041330, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23103513-2-13;továbbiakban: "Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint tájékoztatást nyújtson az adatkezelések részleteiről és körülményeiről.
1.2.Adatkezelő adatkezelése megfelel mind a jelen Tájékoztatóban, mind a hatályos jogszabályokban meghatározott kötelezettségeknek. Az Adatkezelő – az érintett közönség megfelelő időben történő értesítése mellett – fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására. Adatkezelő kiemelt figyelmet szentel arra, hogy a Tájékoztatóban részletezett adatkezelési tevékenységek során rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett bizalmasan kezelje olyan megfelelő biztonsági és technikai intézkedések megtételével egyidejűleg, amelyek garantálják a személyes adatok, illetve azok kezelésének biztonságát.
1.3.Az Adatkezelő gazdasági tevékenysége, valamint a szolgáltatásait igénybe vevők részére nyújtott szolgáltatások, továbbá a www.drivingcamp.hu weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") működtetése során a Weboldalra látogatók, a hírlevélre feliratkozók, webshopban vásárlók, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő érintett személyek (a továbbiakban együttesen "Érintett") személyes adatait kezeli.
1.4.Jelen Tájékoztató valamennyi, Adatkezelő által végzett adatkezelésekre kiterjed azzal, hogy Adatkezelő a jelen tájékoztató tartalmát bármikori megváltoztathatja. A jelen Tájékoztató egyes változatai közül mindenkor a Weboldalon, aktuálisan megjelenített változat, vagy az adott adatkezeléskor rendelkezésre bocsátott papíralapú tájékoztató tekintendő hatályosnak, ezért fontos, hogy az Érintettek hozzájárulásuk megtétele előtt gondosan tanulmányozzák azt.
1.5.Adatkezelő adatkezelése mindenkor megfelel a jelen Tájékoztatóban, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
2.Általános rendelkezések I.
2.1.Valamennyi 4. pont alatt felsorolt adatkezelés tekintetében az Adatkezelő:
Név: Drivingcamp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.
Postai levelezési cím: 2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.
Elektronikus levelezési cím: office@drivingcamp.hu
Telefonszám: 06 23 565 530
2.2.Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését és feldolgozását a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – különösen:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
rendelkezéseinek figyelembevételével és keretei között végzi.
2.3.Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által nyújtott adott szolgáltatás optimális működéséhez és minden funkciója kihasználásához szükséges esetben személyes adatokat kerülnek kezelésre, melyek hiányában adott szolgáltatás igénybevétele nem, vagy csak korlátozottan lehetséges. A személyes adatok megadása önkéntes alapon történik. Ezen felül a szolgáltatások úgynevezett sütiket („cookies”) alkalmaznak a továbbiakban meghatározottak szerint. 
2.4.Személyes adatok kezelése
A személyes adatok egy meghatározott vagy azonosítható természetes személyhez köthető, személyes vagy tárgyi adatok. Azok az információk, melyek nem kapcsolhatók kizárólag közvetlenül adott természetes személyhez – úgymint az ügyfél céges adatai vagy az oldal felhasználóinak száma – nem minősülnek személyes adatoknak. 
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy (pl. a vásárló, hírlevélre feliratkozó, vagy munkavállaló, de az egyéni vállalkozó is; azonban egy gazdasági társaság nem), akinek a személyes adata kezelésre kerül;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (pl. elektronikus levelezési cím, név, lakcím, képmás, lakcím, foglalkozás);
 • Személyes adatok nem kerülnek kezelésre kivéve, ha a lentiekben ismertetett, adott szolgáltatás igénybevétele során az Érintett ezeket külön megadja és a kezeléshez hozzájárul, vagy ahhoz az Adatkezelőnek lényeges jogos érdeke fűződik (pl: vagyonvédelem), illetve jogszabályi kötelezettség fennállása esetén, illetve amennyiben szerződéses partnerként adja meg személyes adatait.
2.5.Nem személyes adatok rögzítése és kezelése
 • A Weboldalunk használata során nem személyes adatként kerülnek bizonyos adatok gyűjtésre a Weboldal műszaki adminisztrációjának biztosítása érdekében. 
3.Sütik és webelemzés az Adatkezelő honlapján
3.1.Weboldalunk (www.drivingcmamp.hu) használata során az látogató által kiválasztott nyelvet az alkalmazott „süti“ (cookie) révén tároljuk a látogató gépén, amennyiben a süti elmentése engedélyezve van a látogató által használt hardware-n. Ez a süti két héten keresztük tárolódik a látogató gépén annak érdekében, hogy a legközelebbi látogatás alkalmával, már automatikusan a korábbi nyelven jelenjen meg a tartalom. Amennyiben a böngésző által egy korábban megadott süti visszaküldésre kerül, a sütit kezelő szolgáltató képes összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásokkal a felhasználói élmény javítása érdekében.
3.2.Weboldalunkon a Google Analytics webelemző szolgáltatást használjuk. A Google Analytics "sütiket" (cookie), szöveges fájlokat ment le az Érintett számítógépére, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek és melyek segítségével a Weboldalunk használata elemezhető válik. A sütiken keresztül létrehozott információk (ideértve az Érintett IP-címét is) a Google Inc. (továbbiakban: "Google") USA-ban található szervereire kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezen információkat felhasználja azon célból, hogy a Weboldallal kapcsolatos, felhasználásra vonatkozó információkat kiértékelje. Google az Adatkezelő részére a Weboldal aktivitásáról statisztikákat, kimutatásokat készít, a részére megküldött információk alapján, továbbá a Weboldal használatával vagy az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújt Adatkezelő részére. Google jogosult ezen információkat harmadik fél részére továbbítani, amennyiben ezt törvény előírja, vagy ammenyiben harmadik fél ezen adatokat a Google megbízásából feldolgozza. Google az Érintett IP-címét annak más adataival nem kapcsolja össze. A cookie-k mentését Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával bármikor letilthatja, azonban Adatkezelő ezúton felhívja Érintett figyelmét, hogy ez által Érintett nem lesz képes a Weboldal minden funkcióját teljes körűen használni.
3.2.1.Érintett a következő linken szereplő bővítmény telepítésével letilthatja a Google Analytics tevékenységét (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Amennyiben további információt szeretne megtudni a Google Analytics működéséről kérjük látogassa meg a következő honlapot (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631).
4.Az egyes adatkezelések
4.1.Részvételi vezetéstechnikai tréningen
4.1.1.Adatkezelő által szervezett programokon, tréningeken való részvétel feltétele a részvételi nyilatkozat kitöltése, annak érdekében, hogy Adatkezelő dokumentálni tudja a tréningen részt vevő személyek annak feltételeihez, szabályrendszeréhez, az azzal járó kockázatokhoz történő hozzájárulását. A részvételi nyilatkozat a recepción is kitölthető, papír alapon.
4.1.2.Adatkezeléssel érintett személyek: tréningeken résztvevő ügyfelek
4.1.3.Az adatkezelés célja: A tréningen, vezetéstechnikai programokon való részvételhez ill. annak feltételeihez történő hozzájárulás megadásának ellenőrizhetősége, a résztvevő dokumentálása, az autó és a versenypálya, mint fokozott veszéllyel járó üzem biztonsága érdekében.
4.1.4.Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, GDPR 6. cikk (1) bek b) pont.
4.1.5.Adatkezelés címzettjei:  recepció, értékesítés és marketing munkatársak
4.1.6.A kezelt adatok köre: Név, lakcím, e-mail cím, jogosítvány száma, születési év, telefonszám.
4.1.7.Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
4.1.8.Adatfeldolgozó:
Név
Azonosító adatok
Adatfeldolgozó feladatai
Designatives Kft
1011 Budapest, Bem rakpart 25/B, 1. emelet
weboldal fejlesztője, webes felület biztosítása
4.2.Mercedes-Benz Driving Events
4.2.1.Adatkezelő együttműködik a Mercedes-Benz Hungária Kft-vel, aki új Mercedes típusú gépjármű vásárlás esetén, saját vonatkozó szabályzatai és programjai alapján vezetéstechnikai tréninget kínál vásárlóinak, ehhez szükséges voucher kibocsátása mellett, jelen együttműködés keretében. Adatkezelő a tréningre jelentkező vásárlókkal való kapcsolatfelvétel és a vezetéstechnikai tréningek szervezése érdekében működtet nyilvántartást és kezeli a vásárlók adatait.
4.2.2.Adatkezeléssel érintett személyek: új Mercedes-Benz gépjármű vásárlók
4.2.3.Az adatkezelés célja: a vásárlók vezetéstechnikai tréningjének szervezése és lebonyolítása.
4.2.4.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a).
4.2.5.Az kezelt adatokat a Mercedes Benz Kft és kereskedői hálózata továbbítja az Adatkezelő részére, azokat adatkezelő nem közvetlen az érintettektől veszi fel.
4.2.6.Adatkezelés címzettjei: értékesítés és marketing munkatársak
4.2.7.A kezelt adatok köre: a jelentkező vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, a gépjármű rendszáma, a voucher kódja, kibocsátásának időpontja, valamint annak aláírása.
4.2.8.Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig
4.3.Adatkezelő által, vagy közreműködésével szervezett rendezvények
Adatkezelő az általa, vagy a közreműködésével szervezett vezetéstechnikai rendezvények során az azon résztvevőket regisztrálja a rendezvény lebonyolítása érdekében.
4.3.1.Adatkezeléssel érintett személyek: rendezvényeken résztvevő ügyfelek
4.3.2.Az adatkezelés célja: rendezvények megfelelő színvonalon történő lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
4.3.3.Adatkezelés címzettjei: 
4.3.4.A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, cégnév
4.3.5.Az adatkezelés időtartama: rendezvény lebonyolítását követő 30. nap.
4.3.6.Adatfeldolgozó:
Név
Azonosító adatok
Adatfeldolgozó feladatai
KYAT EVENT Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
1048 Budapest, Homoktövis utca 118. 2. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-197414; adószám: 25060551-2-41)
rendezvény technikai lebonyolítása
4.4.Biztonsági kamerarendszer általi rögzítés
Adatkezelő épületeiben és tanpályáján elektronikus megfigyelőrendszert működtet, mind biztonsági okokból, mind minőségellenőrzéssel illetve ellenőrizhetőséggel kapcsolatos okokból kifolyólag.
A kamerák elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése: Adatkezelő recepcióján lévő tájékoztatóban kerültek rögzítésre.
4.4.1.Adatkezeléssel érintett személyek: az Adatkezelő területén tartózkodók.
4.4.2.Az adatkezelés célja: vagyonbiztonság, minőség-ellenőrzés, élet és testi épség védelme, ellenőrizhetőség.
4.4.3.Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy kamerarendszert vegyen igénybe az általa szervezett programok, épületei és tanpályája ellenőrizhetősége, valamint személy és vagyonvédelem érdekében, GDPR 6. cikk (1) bek f) pont.
4.4.4.Adatkezelés címzettjei:  ügyvezetés és műszaki üzemeltetés
4.4.5.A kezelt adatok köre: Képfelvétel az Adatkezelő területen tartózkodókról.
4.4.6.Az adatkezelés időtartama: Felvételtől készítésétől számított 3 nap, kivéve hatósági vagy egyéb hivatalos eljárás esetén, amikor a felvétel az eljárásban felhasználásra kerül, vagy kerülhet.
4.4.7.Adatfeldolgozók:
Név
Azonosító adatok
Adatfeldolgozó feladatai
Vipenda Kft.
2071 Páty, Kerekdombi út 5., cégjegyzékszám: 13-09-138673, adószám: 14628771-2-13
porta szolgálat nyújtsa
 
 
 
4.4.8.Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
4.4.9.Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
4.4.10.Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése
4.4.11.A kamerák aktuális képének megtekintésére: Adatkezelő ügyvezetése, valamint az adatfeldolgozó jogosult.
4.4.12.Az Adatkezelő által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása, az elkövető azonosítása, esetleges balesetek előfordulása esetén, a baleset körülményei tisztázása érdekében tekinthetnek be a fentiek szerint részletezett, az arra jogosultsággal rendelkező személyek.
4.4.13.Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe.
4.4.14.Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
4.5.Kamerafelvétel promóciós célra
4.5.1.Adatkezelő épületeiben és tanpályáján eseti jelleggel kamerafelvételeket készít, mely felvételeket promóciós célra használja és közzéteszi honlapján. 
4.5.2.A kamerák elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése: a kamerák mozgó kamerák (járműveken, drónokon elhelyezve), nincs előre meghatározott helyük és rögzítési területük.
4.5.3.Adatkezeléssel érintett személyek: az vezetéstechnikai tréningen, programokon résztvevő személyek.
4.5.4.Az adatkezelés célja: promóciós célok.
4.5.5.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Hozzájárulás megtagadása a filmfelvételt önmagában nem akadályozza, azonban azon az így eljáró személy nem látható vagy nem azonosítható.
4.5.6.Adatkezelés címzettjei:  értékesítés és marketing munkatársak
4.5.7.A kezelt adatok köre: Kép és filmfelvételt készít az Adatkezelő a tréningen és a programokon résztvevőkről.
4.5.8.Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
4.5.9.Adatfeldolgozó jellemzően nem kerül alkalmazásra, amennyiben igen úgy azt az érintett biztosítja. Amennyiben adatkezelő saját adatfeldolgozót alkalmaz a felvételek készítésére, annak személyéről az érintett külön kerül tájékoztatásra a hozzájárulás előtt.
4.6.Hírlevél
4.6.1.Adatkezelőnek fontos, hogy mindazokat, akik érdeklődnek tevékenysége iránt, kellő időben értesítse szolgáltatásairól, termékeiről, az eljövendő programokról, akciókról, kedvezményekről. Hírlevelet kizárólag az arra való feliratkozást követően továbbítunk, legkésőbb addig, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül.
4.6.2.Adatkezeléssel érintettek: hírlevélre feliratkozók
4.6.3.Az adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozó természetes személyek adatainak marketing célú kezelése, számukra hírlevél küldése az Adatkezelő által nyújtott termékek, szolgáltatások, rendezvényekről, programokról és esetleges ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. A hírlevélről történő leiratkozás lehetséges bármelyik hírlevélben, az abban foglalt link-re kattintva, vagy postai, illetve elektronikus levél formájában.
4.6.4.Adatkezelés címzettjei:  értékesítés és marketing munkatársak
4.6.5.A kezelt adatok köre: elektronikus levelezési cím, név.
4.6.6.Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig.
4.6.7.Adatfeldolgozók:
Név
Azonosító adatok
Adatfeldolgozó feladatai
KYAT EVENT Rendezvényszervező és Produkciós Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
1048 Budapest, Homoktövis utca 118. 2. em. 9.; cégjegyzékszám: 01-09-197414; adószám: 25060551-2-41)
hírlevél küldés technikai lebonyolítása
4.7.Adatkezelés webshopon történő vásárlás esetén
4.7.1.Adatkezelőnek fontos, hogy szolgáltatásai online felületén is könnyen hozzáférhetőek legyenek, így weboldalán is elérhetővé teszi azokat. Az így történő értékesítés során személyes adatok kerülnek kezelésre.
4.7.2.Az adatkezelés célja: Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások online értékesítésének lebonyolítása.
4.7.3.Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapszik, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
4.7.4.Adatkezelés címzettjei:  értékesítés és marketing munkatársak
4.7.5.A kezelt adatok köre: Érintett neve, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, lakcíme, a kiválasztott tréning adatai, számlázási adatok.
4.7.6.Az adatkezelés időtartama: az értékesítésről szóló bizonylatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év, egyéb adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonásáig.
4.7.7.Adatfeldolgozók:
Név
Azonosító adatok
Adatfeldolgozó feladatai
Designatives Kft
1011 Budapest, Bem rakpart 25/B, 1. emelet
Weboldal fejlesztés és kezelés
Comp-Dock Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95., cégjegyzékszám: 13-09-182714, adószám: 25740040-2-41
szerver üzemeltetés, technikai háttér biztosítása, adattárolás
4.8.Állás hirdetés
Annak érdekében, hogy Adatkezelő az eseti igénye szerinti munkatársat kiválaszthassa, szükséges az érintett személyes adatainak megismerése. 
4.8.1.Az érintettek köre: álláshirdetésre jelentkezők
4.8.2.Az adatkezelés célja: jelentkezők megítélése, betöltendő pozícióra való alkalmasság felmérése
4.8.3.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
4.8.4.Adatkezelés címzettjei:  HR munkatársak
4.8.5.A kezelt adatok köre: név, életkor, lakcím, emailcím, telefonszám, szakmai tapasztalat, képesítés, érdeklődési kör,
4.8.6.Az adatkezelés időtartama: munkaviszony létesítéséig, vagy elutasításig.
4.9.Call center
Adatkezelő fogyasztóinak és ügyfeleinek nyújtott szolgáltatás kiegészítéseként, tréning megrendelések rögzítése, valamint panaszkezelés érdekében telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet, amely igénybevétele alkalmával, érintettel történő beszélgetés rögzítésre kerül. Az érintett a beszélgetés elején jogosult azt a rögzítésre vonatkozó tájékoztatót követően (vagy előtte) a beszélgetést bármikor megszakítani, és egyéb úton fordulni az Adatkezelő felé, amennyiben a hangfelvételhez nem kíván hozzájárulni.
4.9.1.Az érintettek köre: ügyfélszolgálatot telefonon igénybe vevők
4.9.2.Az adatkezelés célja: megrendelések rögzítése, panaszkezelés
4.9.3.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. Panasz esetén jogszabályi kötelezettség az adatok felvétele (Fgytv 17.§ /A. alapján).
4.9.4.Adatkezelés címzettjei:  értékesítés és marketing munkatársak
4.9.5.A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, rendszám, megrendelt termék. Panasz esetén: név, telefonszám, lakcím, az adott panasz leírása, ideje és azonosítója.
4.9.6.Az adatkezelés időtartama: megrendelés esetén az adott szolgálatás lebonyolítását követő 30 nap., panasz esetén 5 év (Fgytv 17.§ /A. alapján).
4.9.7.Adatfeldolgozók:
Név
Azonosító adatok
Adatfeldolgozó feladatai
United Call Centers Kft.
3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. II. em.; cégjegyzékszám: 05-09-018137; adószám: 11843157-2-05)
tréningen való részvételre történő regisztráció, panasz, hívások rögzítése
4.10.Kapcsolattartás üzleti partnerekkel
Adatkezelő üzleti partnerei elsősorban nem természetes személyek, így személyes adatok kezelésére jellemzően nem kerül sor a velük kapcsolatos szerződés viszony fennállása során. Ez alól kivételt képezhetnek a partnerek természetes személy kapcsolattartó munkatársainak adatai, valamint esetleges egyéni vállalkozó üzleti partnerek adatai, akik személyes adatait Adatkezelő a szerződés teljesítés érdekében kezeli.
4.10.1.Az érintettek köre: természetes személy kapcsolattartók és egyéni vállalkozó partnerek-
4.10.2.Az adatkezelés célja: Adatkezelő és az üzleti partner közötti szerződés teljesítése, kapcsolattartás a teljesítés során.
4.10.3.Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a szerződő fél tekintetében a szerződés a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, szerződés teljesítése, valamint GDPR 6. cikk (1) f. pont, Adatkezelő jogos érdeke.
4.10.4.Adatkezelés címzettjei: értékesítés és marketing munkatársak
4.10.5.A kezelt adatok köre:
 • természetes személy kapcsolattartó esetén: név, pozíció, email, telefonszám, szerződés megjelölése.
 • egyéni vállalkozó szerződő partner esetén: név, székhely, nyilvántartásiszám, adóazonosító, továbbá számlaszám és egyéb adott szerződés természetéből fakadó adatok amennyiben kifejezetten szükséges.
4.10.6.Az adatkezelés időtartama: egyéni vállalkozó szerződő partnerek és kapcsolattartók szerződésben megadott adatait a szerződéses, mint dokumentum részeként archiválva megőrizzük, a szerződés teljesítését vagy megszünését követően legalább 5 évig, vagy az elévülési idő lejártáig.
5.Általános rendelkezések II.
5.1.Adatbiztonság
5.1.1.Adatkezelő minden szükséges műszaki és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megóvja adatait és az Érintett személyes adatait a megsemmisüléstől vagy visszaélésektől. Adatkezelő, műszaki biztonsági intézkedéseit folyamatosan fejleszti a racionálisan elérhető technológia fényében, fokozatosan fejlődő megoldásokat alkalmazva.
5.1.2.Weboldalunk, illetve a rajta történő kommunikáció SSL (Secure Socket Layer) protokoll által titkosított a fokozottan biztonságos használat érdekében. A szerveren tárolt adatokhoz felhasználói név és jelszó párossal történhet hozzáférés, a távoli hozzáférés a belső hálózathoz titkosított, jelszóval védett adatkapcsolat révén valósul meg. Ezen távoli hozzáférések naplózásra kerülnek. A szerverhez való fizikai hozzáférés korlátozott, adott kulccsal naplózottan érhető el.  
5.2.Adatkezelésekkel kapcsolatos észrevételek
Ha kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon az Adatkezelő adatvédelmi megbízottjához, aki érdeklődés, javaslat vagy panasz esetén úgyszintén rendelkezésére áll.
Kérdéseit, észrevételeit a következő e-mail címre küldheti: office@drivingcamp.hu
5.3.Jogok és jogorvoslati lehetőségek
5.4.Az adatkezeléssel érintett személyeket valamennyi adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:
 • átlátható tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáféréshez való jog;
 • a helyesbítéshez való jog;
 • a törléshez való jog;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adatok hordozhatóságához való jog;
 • a tiltakozáshoz való jog;
 • a hozzájárulás visszavonásához való;
 • jogorvoslathoz való jog. valamint
 • panasztétel joga.
Fenti jogok gyakorlásához ellenkező tájékoztatás hiányában, szükséges az érintett általi megkeresés, melyet érintett az Adatkezelő által rendelkezésre bocsátott elérhetőségek valamelyikén tud kezdeményezni.
5.4.1.Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére Adatkezelő megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást megfelelően tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megadjon.
5.4.2.Az érintett hozzáféréséhez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon azzal kapcsolatban, hogy személyes adatainak kezelésére sor kerül-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel a GDPR felhatalmazása alapján.
Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztatóban megadott adatkezelői elérhetőségeken kérhető.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – Adatkezelő szóban is tájékoztatást adhat.
5.4.3.Helyesbítéshez való jog
Adatkezelő a személyes adatot akkor helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
5.4.4.Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5.4.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
5.4.6.Adat hordozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
5.4.7.Tiltakozáshoz való joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból Adatkezelő nem kezeli.
5.4.8.Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
5.4.9.Eljárási szabályok
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, (kivéve, ha másként kéri az érintett).
Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, ennek okairól - valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával - késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást minden esetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív terhekre, az Adatkezelő észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ez esetben a felszámítandó díjat Adatkezelő az igénybe vett munkaerő, tanácsadók díjazása és egyéb felmerülő költségek alapján számolja fel.  
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az Adatkezelő. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
5.4.10.Kártérítés és sérelemdíj:
Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével okozott kárért felelőséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, a jogszabályban meghatározott, kifejezetten őt terhelő kötelezettségeket. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
A személyiségi jogának megsértése esetén a Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint az érintett sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és tőle nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.
5.4.11.Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
5.4.12.Panasztétel az Adatvédelmi hatóság előtt
Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vagy jogai gyakorlása során jogsérelem éri, választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Honlap: http://www.naih.hu